Ko ɗo ngon-ɗaaAfrika no Mawninee : Koolol Fulɓe 4-ɓol

Afrika no Mawninee : Koolol Fulɓe 4-ɓol


Rewɓe fulɓe
Rewɓe fulɓe

Tabital Pulaaku Beljik no weltori humpitude denndaangal cate Tabital Pulaaku Winndere, yimɓe Beljik, tuŋarankooɓe Afrik nder adunaaru ndun fow, feddeeji pineyankooji, e kala yiɗuɗo pinal Afrik, wonde meɗen eɓɓi yuɓɓinde Koolol Fulɓe nayaɓol (4-ɓol)  e nder Briksel, ñannde 23, 24  e 25 maarasi 2012 (23, 24 & 25/03/2012).

Hikka koolol ngol no eɓɓi daraade no Afrikyankooɓe jogiiɓe hakkille ko yowitii e filmuuji, tinndinooje, e gime Fulfulde wallitoree, ngam ɓe waawa ƴellitaade e golle maɓɓe ɗen ƴellitaare mawnde.

Tabital Pulaaku Beljik no yiɗi lollinde holla ɓure e ɗee cenɗe ɗoo ; faamondiral hakkunde pine seertuɗe (peerotirɗe), naatnaatondiral (integration), e jaaɓotiral e jillondiral hakkunde yimɓe seertuɓe pine.

Njoɓɓudi koolol ngol:

Hollugol filmuuji Gine, Muritani, Kamerun, waɗa ɗon yewtere ko yowitii e caɗeele sinima nder Afriki.

Foolotiro gime Fulfulde : no tawaa e ngeenaariiji ɗin, biye awiyon maranaaɗo ɓurɓe wakkilaade ɓen. Ngeenaariiji ɗuuɗuɗi kadi no maranaa yimiyankeejo ɗiɗaɓo e tataɓo. Yimiyankooɓe luttuɓe tawaaɓe e foolotiro ngon kadi yejjitataake.

Hiirde mawnde waɗete, naalankooɓe kelɗuɓe addete ko welna, wewna, fija jala foola hommba koolol ngol (janngu ley a annday ɓe).

Sinima:

Ɗii filmuuji e dokimanteeruuji les ɗoo hollete yeeɓee e ngol koolol:

- Giɗo am (mon amour), laatinɗo on ko Mammadu Wuuri Bari annadiraaɗo Kotoo Jaawo (Gine)

- Sifa Hanki Pinal Hannde, laatinɗo Samba Malal Giise (Muritani)

- Ruttagol e puɗdi (Retour à la source), filmu dokimanteer holluɗo ñamakalaaɓe Fuuta e taariika mum. Laatinɗo on ko Faatumata Julde Balde (Gine)

- Joonde (Jonnde) Duniyaa. Laatinɗo on ko Laminou Tilimdo (Kamerun)

- Ley-gimmbe Tuŋarankaagal (Couloir de l’Immigration). Laatinɗo on ko Ahmed Tijjaan Bari (Gine)

Foolotiro Gime Fulfulde:

Faandaare ngoo foolotiro ko addugol hitteendi e saakugol ɗemngal Fulfulde e pinal Fulɓe, refti juggo-ɗen e ɗum fii saakugol ɓure noononteendi (variety) e jillondire seertuɗe yowitiiɗe e ɗemɗe e pine Afrik. Hikka men haaɗtinay foolotiro ngon e gime Fulfulde tan, kono mawuuri himen fonndi (anniyii) ɓeydugol nooneeji pine Fulɓe e ɗi wonaa Fulɓe.

Faandaare amen ko huutorgol sugu (sifa) ɗee coftale haa wawen wurtinde e danndude ndii ndonndi men teddinaandi, nden en waaway wallude yirde fewndiiɓe (yontaaɓe) e yirdeeji arayɓe, ɓe annda ɓe humpitoo fii mayri, ɓe daroo danndude ndi.

Sarɗiiji tawegol e foolotiro ngon:

- Winndugol ɓatakuru holla yiɗugol mum taweede e ngoo foolotiro, anndintinoo holla sabuuji duñuɗi ɗum e taweede e ngoo foolotiro.

- Wallifaade gime ɗiɗi: tawa yimre kala no jogii hakkunde cati 30 haa 50.

1. Yimre aranere nden ko ko yowitii e Pinal (peerndam), yeru: pulaagu, giggol (giɗli), ɗemngal Fulfulde, nguurndam, debbo, tuŋrankaagal (jahaangal), taariika, yahdu, weltaare, huunde yowitiinde e pinal Fulɓe “ nagge, tenngaade, puutooru, talkuru”.

2. Yimre ɗiɗaɓere nden ko ko yowitii e tagudi (nature) yeru: taariindi, ngaynaaka, weeyo, ndiyam, keeri hitaande nden (ndunngu, ceeɗu, dabbunde). 

- Jannguol hakkunde cati (verses) 20 – 30 e yimre winndaande e caltuka ka foolotirteeɗo on huutoraali e winndugol yimre mum nden. Yimiyankeejo on no waawi suɓaade yimiyankooɓe winnduɓe e Fuutajaloore, Fuutoorankoore, Maasinankoore, maa Aadamawankoore.

- Neldugol gime ɗen ɗiɗi faade e: concours.poesiepeul@gmail.com ko adii 15 febraayiru, 2012 (kono happu ngun ɓeyditaama haa 29 febraayiru, 2012).

- Winndugol e alkule UNESCO heɓitinaaɗe ɗen fii winndugol Fulfulde  nder Bamkoo, e hitaande 1966, e to ACALAN 2006, e to Tabital Pulaaku International.

Miɗen marani kala tawaaɗo e ngoo foolotiro ngeenaari si tawii yimiyankeejo on no waawi arude. Wonande ɓen ɓe waawataa arude, hono ɓee jooɗiiɓe Afriki, meɗen fonndi okkude ɓe ngeenaariiji hirjinooji, ko ɗiin ngeenaariiji wi’etee Ngeenaari Gime Woɗɗitiiɓe.

Ñaawooɓe tato toɗɗaama ko lasindoo golle yimiyankooɓe.

Hiirde:

Hiirde mawnde kadi waɗete : no tawaa e hiirooɓe ɓen, Fatou Linsan Barry iwɗo Gine, Daouda Djeye, ñiiɓuɗo Faransi, e woɓɓe ɓe juhirte-ɗon Beljikyankooɓe e ɓe woɓɓe seertuɓe.

Wonande waawuɓe Faranseere, janngee ɗoo kadi: http://www.tabitalpulaaku.org/index.php?option=com_content&view=category...

On toraama nootagol e keewal yo banndiraaɓe tedduɓe, golle ɗen ko kafuuji meeɗen.

Jokkorde/Address:

Rue du Fort 35, 1060 Bruxelles Accès, Metro Parvis saint Gilles, Tram 3, 4, 51 et 81 Tel. +32487845994 ou +32486736133

Humpitagol fii koolol : festivalpeulbruxelles@gmail.com

Humpitagol fii foololtiri gime : concours.poesiepeul@gmail.com

www.peeral.com

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorgel MSKLC

Guide de transcription et de lecture

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji